Synod

PIERWSZY SYNOD DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ

 

Przygotowując się do ważnego wydarzenia w naszej diecezji, jakim jest Pierwszy Synod Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, będziemy na naszej internetowej stronie parafialnej informowali o najistotniejszych jego założeniach i celach, o kolejnych jego etapach, tak byśmy mogli wszyscy włączyć się w jego przeżywanie we wspólnocie Kościoła diecezjalnego.

24 września rozpoczął się cykl pięciu niedziel synodalnych. W naszej parafii podczas środowej Eucharystii modlimy się w intencji dobrego rozeznania woli Bożej, którą powinniśmy realizować przez Kościół, by wszyscy, którzy włączą się w pracę synodu, byli uważni i umieli usłyszeć, co mówi do nas Bóg.

Zapraszamy do uważnego wczytania się w wyjaśnienia i informacje o synodzie, zapraszamy do modlitwy w intencji synodu, która będzie wyrazem naszej troski Kościół. Temat przewodni pierwszej niedzieli to: „Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele”. Kolejne niedziele synodalne zaplanowano na 29 października, 19 listopada, 21 stycznia, 11 lutego. W każdą z pięciu niedziel synodalnych księża wygłoszą na Mszy Św. tematyczną homilię podejmującą problematykę synodalną.

Więcej informacji znajduje się na tematycznej stronie internetowej:

http://synod.diecezjazg.pl/

 

CO TO JEST SYNOD DIECEZJALNY?

Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. W naszej diecezji synod odbywa się po raz pierwszy. Obecnie trwa jego etap przygotowawczy. Celem tego etapu jest dotarcie do jak najszerszej grupy wiernych z informacją i pouczeniem na temat synodu oraz zachęcenie ich do modlitwy za synod. Po zakończeniu fazy przygotowawczej rozpoczną się właściwe prace synodalne. Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego. Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, w parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

Ojciec Święty Franciszek bardzo konsekwentnie realizuje swój pontyfikat. Jednym z Jego życzeń, stało się uczynienie lokalnego Kościoła bardziej misyjnym. Odpowiedzią na to wezwanie stał się I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, którego hasło brzmi: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Kodeks Prawa Kanonicznego definiuje synod diecezjalny jako zebranie „wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”. Jego celem natomiast jest próba lepszego i pełniejszego odpowiedzenia na duszpasterskie wyzwania i problemy obecnego czasu. Powodów zwołania synodu może być jednak więcej. Wśród nadrzędnych wyróżnia się potrzebę wzrostu wiary oraz większego zaangażowania wiernych w życie Kościoła.

Jeżeli skupimy się na ostatniej kwestii, kapłani widzą frekwencję wiernych podczas niedzielnych Mszy św. i uroczystości kościelnych. Brakuje im jednak osób prawdziwie zaangażowanych w życie parafii i lokalnej społeczności wiernych. Zadanie synodu jest więc bardzo istotne dla całego Kościoła. Z jednej strony potrzebna jest głęboka refleksja duchownych i świeckich nad misyjnością lokalnego Kościoła, z drugiej – konkretne działania, próba wyznaczenia ścieżki wzrostu wiary oraz pomoc biskupowi diecezjalnemu w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące  pytania dotyczące wyzwań duszpasterskich.

W praktyce, w zespole synodalnym, spotykającym się w parafii raz w miesiącu, biorą udział wybrani przez proboszcza wierni, którzy czynnie angażują się w życie lokalnego Kościoła. Członkowie zespołu są w różnym wieku, mają odmienne doświadczenia duszpasterskie, na co dzień pracują z młodzieżą, mają rodziny, prowadzą firmy i na wiele sposobów realizują się w swoich parafiach. Jedni służą do Mszy św., inni dbają o oprawę muzyczną, prowadzą grupy modlitewne, przygotowują młodzież do bierzmowania czy organizują pielgrzymki parafialne.

Swoim doświadczeniem i świadectwem życia, starają się w duchu modlitwy i  wspólnych rozważań, troszczyć się o wzrost wiary, zachęcać wiernych do aktywnego zaangażowania w życie parafii oraz pobudzić ich do bardziej gorliwego naśladowania Chrystusa i realizowania Jego nauki. Wnioski z ich spotkań, są swoistą wskazówką i pomocą dla biskupa diecezjalnego. Mając na uwadze konkretne problemy i wyzwania każdej parafii oraz wiedze, jakich wspólnot brakuje, jakie problemy dotykają wiernych oraz jak należy temu zaradzić, hierarcha może z większą efektywnością, podjąć działania duszpasterskie, służące wzrostowi wiary, przyciągnięciu ludzi do Chrystusa i zwiększeniu dynamizmu apostolskiego.

Grzegorz Kapela

MODLITWA SYNODALNA

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.